kukuk.jpg
kukja.jpg
srelkaa.jpg

Citáty sú hĺbavé a krásne. Riadiť sa nimi je však už ťažšie.

biblia.jpg
Hľa oko Hospodinovo na tých, ktorí sa Ho boja, čoJeho milosť očakávajú...
žalm 33,18
„Nájdi pravdu, a pravda ťa oslobodí."
Ježiš Kristus
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Ježiš Kristus
Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.
Evanjelium podľa Jána 14,6
Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.
Evanjelium podľa Lukáša 11,9-10
Ako človek myslí, taký je.
Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.
Evanjelium podľa Jána 8,7
Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.
Evanjelium podľa Matúša 7,12
Beda tým, čo vravia zlému dobré a dobrému zlé, kto vydávajú tmu za svetlo a svetlo za tmu, robia horké sladké a sladké horké!
Izaiáš
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha
Evanjelium podľa Matúša 5,8
Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.
Evanjelium podľa Marka 2,17
Vy ste svetlo sveta
Evanjelium podľa Matúša 5,14
Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu.
Evanjelium podľa Marka 12,17
Cieľom prikázania je láska vychádzajúca z čistého srdca, dobrého svedomia a úprimnej viery.
(1 Tim 1,5)
Obrázok1.png
"Neboj sa, lebo ja som s tebou; neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj Boh! Posilním ťa aj ti pomôžem a podopriem ťa pravicou svojej spravedlivosti." IZ 41,10
"O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi." (List Filipanom 4,6-7)
"Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje." (Ján 14,27)
"Hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom; a nedávajte miesto diablovi!" (Efezanom 4,26-27)
Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Lebo za čo vymení človek svoju dušu?!
Evanjelium podľa Marka 8,35-37
„Ja som cesta, pravda a život.“
– Ježíš Kristus
"Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu, lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom." (List Jakubov 1,19-20)
"Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal a vyslobodil ich zo všetkých tiesní. Spravodliví majú utrpení veľa, ale Pán ich vyslobodí zo všetkých." (Žalm 34,18;20)
"Čakal som, čakal na Pána a on sa ku mne sklonil. Vyslyšal môj nárek a vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu. Nohy mi postavil na skalu a kroky mi upevnil. Do úst mi vložil pieseň novú, chválospev nášmu Bohu." (Žalm 40,2-4)
"Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja." (Ján, 14,1-3)
"Ježiš jej povedal: 'Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?'" (Ján 11,25-26)
Buďte statoční a udatní; nebojte sa neľakajte sa ich, veď s tebou ide sám Pán, tvoj Boh; on ťa nenechá a neopustí." (5. Mojžišova 31,6)
"Veď vieme, že keď sa tento stánok - náš pozemský dom rozpadne, máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi. Lebo v tomto vzdycháme a túžime obliecť si naň svoj nebeský príbytok, aby sme hoci aj vyzlečení, neostali nahí. Veď kým sme v tomto stánku, vzdycháme pod ťarchou, lebo sa nechceme vyzliecť, ale priodiať iným, aby život pohltil to, čo je smrteľné. A to nás takto uspôsobil Boh, ktorý nám dal závdavok Ducha." (2. Korintským 5,1-5)
"A myslím, že utrpenia tohoto času nie sú hodné porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť." (Rimanom 8,18)
"Neboj sa, veď som s tebou ja, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilňujem ťa, ba pomáham ti, držím ťa svojou spásnou pravicou." (Izaiáš 41,10)
"Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy." (Žalm 32,7)
"Nebude sa báť zlej zvesti. Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána, bezpečné je jeho srdce, nebojí sa, kým nepokorí svojich nepriateľov." (Žalm 112,7-8)
"Má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba. Dúfajte v Pána na veky večné, lebo Pán, Jahve, je večnou skalou." (Izaiáš 26,3-4)
"Potrebujete vytrvalosť, aby ste plnením Božej vôle získali prisľúbenie." (Hebrejom 10,36)
"Zotriem ako oblak tvoje hriechy a ako mrak tvoje previnenia, vráť sa ku mne, áno, vykúpim ťa." (Izaiáš 44,22)
"Ale ak vyznáme svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti." (1.list Jánov 1,9)
"Poďte, pravoťme sa! - hovorí Pán. Ak budú vaše hriechy sťa šarlát, budú obielené ako sneh, ak sa budú červenať sťa purpur, budú ako vlna (biele)." (Izaiáš 1,18)
"V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti." (Efezanom 1,7)
"Zľutujem sa nad ich neprávosťami a na ich hriechy si už nespomeniem." (Hebrejom 8,12)
"Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, a s človekom, čo strojí úklady." (Žalm 37,7)
"Buďte teda, bratia, trpezliví až do Pánovho príchodu. Pozrite: aj roľník čakána na vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane včasný i neskorý dážď. Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa približuje." (List Jakubov 5,7-8)
"Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, a s človekom, čo strojí úklady." (Žalm 37,7)
zamilovane-citaty-31.jpg
"Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko?" (Rimanom 8,31-32)
"Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: 'Neboj sa, ja ti pomáham.'" (Izaiáš 41,13
"Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami... Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých." (Matúš 5,10-12; 44-45)
"Preto smelo môžeme povedať: 'Pán mi pomáha, nebudem sa báť; čože mi urobí človek?" (Hebrejom 13,6)
"Ale ak máte v srdci trpkú žiarlivosť a sváry, potom sa nevychvaľujte a neluhajte proti pravde. To nie je múdrosť, ktorá zostupuje zhora, ale pozemská, telesná, diabolská. Lebo kde je žiarlivosť a sváry, tam je nepokoj a každé možné zlo." (List Jakubov 3,14-16)
"Netráp sa, ak niekto bohatne a ak sa poklad jeho domu zväčšuje. Lebo keď zomrie, nič si nevezme so sebou, jeho poklad s ním nepôjde." (Žalm 49,17-18)
"Nech i vrchy odstúpia a kopce nech sa otrasú: moja milosť neodstúpi od teba, zmluva môjho mieru sa neotrasie, hovorí Pán, tvoj zľutovník." (Izaiáš 54,10)
"V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí." (Žalm 4,9)
"Druhé je toto: 'Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!' Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto niet." (Marek 12,31)
"Nenechám vás ako siroty, prídem k vám." (Ján 14,18)
"Mocou milosti, ktorú som dostal, hovorím každému z vás, aby si nik nemyslel o sebe viac, ako myslieť treba, ale zmýšľajte triezvo, každý podľa stupňa viery, aký mu udelil Boh. Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi." (Rimanom 12,3-5)
"Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy... A aby som sa nevyvyšoval, bol mi daný do tela osteň, satanov posol, ktorý ma bije po tvári, aby som sa nevyvyšoval. Preto som tri razy prosil Pána, aby odstúpil odo mňa, ale on mi povedal: 'Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.' A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach,
"Hovoril: 'Abba, Otče! Tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie čo ja chcem, ale čo ty." (Marek 14,36)
v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný." (2. Korinťanom 4,17; 12,7-10)
"Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu." (List Jakubov 5,14-15)
"Na lôžku bolesti Pán mu pomoc poskytne, v chorobe sníme z neho všetku slabosť." (Žalm 41,4)
"Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním." (1. Solúnčanom 4,13-14)
"Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené." (Žalm 34,19a)
"Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať." (1. Korinťanom 10,13)
"Hľa, poviem vám tajomstvo: Nie všetci umrieme, ale všetci sa premeníme: razom, v jednom okamihu, na zvuk poslednej poľnice. Lebo keď zaznie, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme. Veď toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. A keď si toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané: 'Smrť pohltilo víťazstvo. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň?'" (1. Korinťanom 15,51-55)
"Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú. Nech nik v pokušení nehovorí: 'Boh ma pokúša.' Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša... Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás." (List Jakubov 1,12-13; 4,7)
"Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú, budú putovať a neomdlejú." (Izaiáš 40,31)
"A pretože sám prešiel skúškou utrpenia, môže pomáhať tým, ktorí sú skúšaní." (Hebrejom 2,18)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké." (Matúš 11,28-30)
"Má myseľ pevnú, zachoval si mier, mier, veď dúfa v teba. Dúfajte v Pána na veky večné, lebo Pán, Jahve, je večnou skalou." (Izaiáš 26,3.4)
"Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará." (1. Petrov list 5,7)
"A svojim učeníkom povedal: 'Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď život je viac ako jedlo a telo viac ako odev. Pozrite sa na havrany: nesejú ani nežnú, nemajú ani komoru, ani stodolu, a Boh ich živí. A vy ste o koľko viac ako vtáky! A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu? Ak teda nemôžete ani to najmenšie, čo sa tak staráte o to ostatné? Pozrite sa na ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; a hovorím vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak ako jediná z nich. Keď teda Boh takto oblieka rastlinu, ktorá je dnes na poli a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?!'" (Lukáš 12,22-28)
"Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje." (Ján 14,27)
IMG_3036 – kópia.JPG
Bázeň pred Pánom predlžuje dni života, lež roky bezbožných sa skracujú. Očakávanie spravodlivých (sa premieňa) na radosť, lež nádej bezbožných sa obracia navnivoč. Pánova cesta je pevnosťou pre bezúhonného človeka a postrachom pre tých, ktorí pášu neprávosť.
Príslovia 10,27-29
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one