kukuk.jpg
kukja.jpg
srelkaa.jpg

Citáty sú hĺbavé a krásne. Riadiť sa nimi je však už ťažšie.

TOLTEKOVIA.jpg
“Si hĺbavý, ale tvoja hĺbavosť sa spája s tým, čo robíš, a nie s tým, čo sa deje okolo teba. Priveľa sa zaoberáš sám sebou. Vyhľadávaj a pozoruj zázraky okolo seba. Ak budeš pozerať len a výlučne na seba, unaví ťa to a únava ťa urobí slepým pre čokoľvek iné. Kým si človek prichodí ako to najdôležitejšie na celom svete, nedokáže naozaj oceniť svet okolo seba. Jeho sebadôležitosť ho separuje od jeho prostredia a bráni mu vytvoriť s ním jednotu.”
Carlos Castaneda
Nie si tu na to, aby si bol dokonalý. Si tu na to, aby si svojou láskou posunul svet do novej dimenzie. Je v poriadku, ak je nepochopiteľný a emocionálny, či dokonca neusporiadaný… Si tu len z jediného dôvodu – máš pomôcť vzniknúť novej kvalite vedomia. Takej, kde sa ľudia cítia dostatočne bezpečne na to, aby sa nemuseli večne chrániť a brániť, a mohli si dovoliť byť sebou samými. Nahými. Nefalšovanými. Kompletnými.“
Paige Bartholomew
„Čokoľvek je iba jednou z milióna ciest. Preto musíš mať stále na pamäti, že cesta nie je ničím viac, než cestou; ak cítiš, že sa už po nej nedá ísť ďalej, nemusíš na nej silou mocou zostávať. Aby si mal v tomto jasno, musíš viesť ukáznený život. Len vtedy si budeš stále uvedomovať, že cesta je iba cestou a nie je pre teba ani pre iných žiadnou urážkou, keď ju opustíš, pretože tak tvoje srdce cíti...
ja srelkaa.jpg
tolteci citáty srelkaa.jpg
Buď dokonalý v tom, čo hovoríš. Tvoje slová majú odrážať tvoju integritu. Povedz len to, čo skutočne aj mieniš. Nepoužívaj slová nikdy na to, aby si znehodnotil a ponížil seba alebo iných ľudí. Nešír chýry, neohováraj, nezosmiešňuj. Keď nemáš nič dobré, čo by si mohol povedať, radšej mlč – pokiaľ ovšem kritika nebola vyžiadaná a súčasne jej účelom nemalo byť zlepšenie u toho, koho kritizuješ.
Miguela Ruiza
Stále rob najlepšie, ako dokážeš. To “najlepšie” sa priebežne mení v závislosti od situácie alebo tvojho rozpoloženia: keď si unavený alebo vystresovaný, je to niečo iné ako keď si čerstvý a sústredený. Ale v každej situácii by to malo byť to najlepšie, čo v danej situácii dokážeš. Takto sám seba ušetríš nespokojnosti, pocitu zlyhania alebo menejcennosti, nebudeš sa odsudzovať a nebudeš ľutovať svoju minulosť.
Miguela Ruiza
Toltékovia dlho rozjímali nad hlbšími dôsledkami, ktoré sú obsiahnuté v inkarnácii. Hoci je pravdou, že väčšina bytostí, keďže sú pripútané ku kolesu znovuzrodenia, nemajú v tejto veci na výber, ako zadefinujeme popud, ktorý ženie slobodné bytosti do inkarnácie, akoby ani ony nemali na výber?
Je to ťažká otázka a patrí medzi tie, na ktoré, ako sa zdá, niet ľahkej odpovede.Toltékovia dlho vedeli, že keď sa zapodievame životom, technické odpovede sú iba vhodným spôsobom na to, ako dospieť k jasnosti. No technický pohľad nemôže vysvetliť, ba čo viac, ani preskúmať subjektívno. Preto naše modely človeka i vesmíru sú len tým, čím sú, teda modelmi objektívnej reality, ktoré nám umožňujú prebádať svoju minulosť a zmapovať neznámo. Ale ako si vytvoríme model toho, čo dáva vznik objektívnemu vesmíru? Ako si môžeme vytvoriť model života? Ako namodelujeme to, čo je rýdzi pocit?
Z tohto dôvodu, hoci vieme zadefinovať príčinu existencie, nevieme zadefinovať to subjektívne čosi, čo dáva vznik tej príčine, inak než tým, že povieme, že jeho vyjadrením je Láska činná. Ale hoci možno Lásku činnú jasne vidieť, Láska samotná je iracionálna rovnako, ako je iracionálny život. Nepoznáme ani účel života, ani zámer, ktorý ho napĺňa tým zmyslom, ktorý označujeme ako Láska činná."
Nagal Théun Mares
„Rozširovanie limitov normálneho vnímania je predstava, ktorá vyviera z presvedčenia čarodejov o tom, že náš výber možností v živote je obmedzený, vzhľadom k faktu, že sú definované sociálnym rádom. Čarodejovia veria, že sociálny rád stavia limity nášmu zoznamu možností, no my robíme zvyšok: akceptovaním len týchto možností si staviame limit našim takmer neobmedzeným možnostiam.
Toto obmedzenie, hovoria, sa našťastie týka len našej sociálnej stránky a nie našej druhej stránky – prakticky nedostupnej, ktorá sa nenachádza v oblasti obyčajného vedomia. Ich hlavnou snahou je preto odkryť túto stránku. To robia rozbitím krehkého, avšak pružného štítu ľudských predpokladov a domnienok o tom, čo sme a čím sme schopní byť.“
Florinda Donner
„Inteligentná spolupráca je samotným základom manifestovaného života – lepidlom, ktoré udržuje všetko pohromade a, súčasne, to, čo umožňuje evolúciu vedomia. Inteligentná spolupráca medzi mužským a ženským, medzi mužom a svetom, je aktom načúvania srdcu, aby tak mohlo byť chaotické neznámo začlenené do známeho. Inteligentná spolupráca je preto vyjadrením tej prchavej a ťažko pochopiteľnej lásky, ktorá uniká chápaniu väčšiny ľudí. Iba kráčaním po Ceste so srdcom môže bojovník dôjsť k porozumeniu skutočného významu lásky.“
Nagal Théun Mares
Neber nič osobne. Nič z toho, čo robia iní ľudia, nie je zapríčinené tebou. To, čo iní hovoria a robia, je odrazom ich vlastného vnímania reality, nie tvojich skutkov alebo myšlienok. Nemôžeš za to, čo si myslia iní. Keď sa staneš imúnnym voči ich názorom a činom, prestaneš byť v roli obete a zostane ti energia na to, aby si vzal život do vlastných rúk.
Miguela Ruiza
Nepredpokladaj a nenaznačuj. Klaď otázky a povedz priamo, keď niečo chceš. Over si, že to, čo si vypočul, je skutočne presne to, čo chcel ten druhý u teba dosiahnuť. A presne tak isto to rob, aj keď ty niečo hovoríš – klaď otázky, nechaj si prerozprávať, čo porozumel, nechaj si veci sumarizovať. Za kvalitu komunikácie zodpovedáš ty a nikto iný. Len ak bude tvoja komunikácia celkom jasná a jednoznačná, nebude príčinou nedorozumení, nešťastia, falošných očakávaní a sklamania.
Miguela Ruiza
"Hovoríme o mnohých mystériách, a predsa, existuje iba jedno mystérium, menovite, mystérium Súcna. Toto najúžasnejšie z mystérií zahŕňa všetok Život - tak úplne inšpirujúce a lákavé, jeho korene spočívajú zahrabané hlboko v Nepoznateľnom. Z toho mála, čo toltécki žreci dokázali z tohto veľkého mystéria pochopiť, sa dozvedáme, že mystérium Súcna je v skutočnosti mystériom vnímania a vedomia. Všetok Život je Súcno, vnímanie a vedomie. Za jeho hranicami je iba Prázdnota, o ktorej vieme ešte menej."
Nagal Théun Mares,
„Keď sú rozhodnutia urobené, musia byť ihneď vykonané.“
Florinda Donner
„Toltékovia učia, že účelom ženy je ísť do neznáma a priniesť svoje pozorovania späť k mužovi, ktorý ich potom roztriedi a ukotví na fyzickej rovine.
Týmto je povedané to, že žena funguje horizontálne, kdežto muž funguje vertikálne.
Žena sa nestará o racionálne dôsledky a preto môže pokryť obrovskú šírku neznáma, ale povrchne. Žena preto funguje horizontálne. Muž, na druhej strane, nevyhnutne musí zmerať hĺbku dôsledkov všetkého, s čím sa stretne, a následkom toho sa pohybuje pomalšie než žena, ale do o to väčšej hĺbky. Preto muž funguje vertikálne. Avšak pri mapovaní neznáma je požadovaná šírka i hĺbka, a kvôli tomuto potrebujú muž i žena špecializované schopnosti toho druhého. Táto vzájomná potreba je základom inteligentnej spolupráce.“
Nagal Théun Mares
"Separovanie polarít je duálnym aktom tvorenia, u ktorého Zámer vykonáva tlak na Myseľ, aby dala zrod materializácii Účelu. Ale vykonávanie tlaku na Myseľ, ktorá je svojou povahou separatívna, predpokladá potrebu rozmanitosti, mnohorakosti, čo je evidentný fakt, ak vezneme do úvahy, že Účelom Nevysloviteľného je Inkluzívnosť. Pretože bez rozmanitosti by nebolo inkluzívnosti. Z toho vyplýva, že akt tvorenia musí mať duálnu povahu - oddelenie a zjednotenie. Najprv musí byť oddelenie elementov, a len potom môžu byť tieto elementy opäť zjednotené v naplnení Účelu Stvorenia." Nagal Théun Mares
„Opatrnosť zaslepuje rovnako isto ako bezstarostnosť.“
Florinda Donner
„Staroba je križovatka v tom zmysle, že v tomto bode sa v pravom uhle križujú dve sily. Jedna sila je neustupujúce pokušenie odpočívať, druhá je rozhodnutie pokračovať ďalej. Ak sa bojovník odovzdá pokušeniu odpočívať, proces starnutia tela vytiahne zátku jeho osobnej sile a on bude onedlho rovnako ochabnutý, ako ktorýkoľvek iný priemerný človek v jeho veku. Ak, na druhej strane, bojovník odrazí pokušenie odpočívať, vykoná ešte ďalší zázrak a tak vyvolá deväťdesiatstupňový posun vo svojom vedomí, ktorý mu umožní vstúpiť do toho zvláštneho stavu, nazývaného definitívna cesta bojovníka.
Deväťdesiatstupňový posun neruší účinky staroby na fyzické telo, ale umožňuje bojovníkom uchovať si kontrolu všetkých svojich mentálnych schopností, svoje poznanie, triezvosť a silu až do okamihu fyzickej smrti a dokonca až za ňu. Toto je odmena každého bojovníka za jeho ochotu bezchybne bojovať až do úplne posledného dychu.“
Nagal Théun Mares
Selektívne vnímanie neumožňuje plnú otvorenosť srdca a preto bráni plnej účasti na živote."
Nagal Théun Mare
"Bez Zákona polarity, ktorý nie je ničím iným, než prejavom duálnej povahy Zámeru, by sme nedokázali mapovať neznámo. Pretože bez tohto zákona by nebolo separácie známeho od neznámeho, mužského od ženského, či svetla od tmy. Podobne, bez Zákona polarity by neexistoval ten pozoruhodný a nádherný zákon, zvaný Zákon inkluzívnosti, ktorý demonštruje úžas budiaci vzťah medzi polaritami, a v konečnom dôsledku spája všetko vo vesmíre dohromady prostredníctvom elektromagnetického puta, ktoré označujeme ako činná Láska - priateľstvo. Zákon polarity vstupuje do bytia vo chvíli, keď sa Zámer v Prázdnote už po prvý raz pohne. V tej chvíli je počaté Priateľstvo, zrodí sa ako Žltá ruža priateľstva a udržiava sa ako božská inšpirácia, manifestovaná v tom tajuplnom vzťahu medzi božským bisexuálom a božským heterosexuálom - Životom, ktorý vchádza do manifestácie a Životom v manifestácii."
Nagal Théun Mares
„Vonkajšia forma čohokoľvek, čo robíme je v skutočnosti vyjadrením nášho vnútorného stavu.“
Clara Gra
"Iba blázon, žijúci v stave ignorancie, verí, že jeho poznanie je pevné, nemenné. Poznanie, ako čokoľvek iné v tomto vesmíre, sa neprestajne odvíja pod dopadom zámeru. Ani vesmír, ani poznanie nie sú absolútnymi, sú však prejavom evolúcie hnanej zámerom, ktorý môžme cítiť, ale nevieme si ho predstaviť."
Nagal Théun Mares
"Normálne človek nemyslí, iba žije podľa svojich racionalizácií. Človek začína objavovať to, že môže myslieť, akonáhle je donútený urobiť tak, ak to preňho znamená prežiť."
Nagal Théun Mares
„Niet vo vás ničoho, čo možno odhodiť preč. V skutočnosti, niet vo vás ničoho, čo by malo byť odhadzované. Všetko je sila a táto sila ste vy! Dokonca aj to, čo je vo vás zlé, je súčasťou vašej sily, a ak máte zmeniť to, čo hnije na kompost, nemôžete si dovoliť byť separatívni...“
Nagal Théun Mares
„Omylom človeka je to, že vždy hľadá vysvetlenia, ktoré podporujú jeho spôsob myslenia, jeho pohľad na svet.“
Nagal Théun Mares
„To, čo teraz vidíte, je iba sen. Snívate v bdelom stave. Snívanie je hlavnou funkciou mysle a myseľ sníva dvadsaťštyri hodín denne. Sníva v bdelom stave a sníva aj keď spíte. Rozdiel je v tom, že v bdelom stave existuje hmotný rámec, ktorý nám umožňuje snívať veci priamo. V spánku tento rámec chýba, preto sa naše sny neustále menia.“
Nagual Miguel A. Ruiz
„Problémom je, že všetci sme sa narodili ako pochabí blázni, pretože také sú naše ľudské okolnosti.“
Nagal Théun Mares
„Zatiaľ čo všetko je spojené so zámerom, prostredníctvom zámeru, má všetko svoj zámer. Práve tak, ako existuje napríklad zámer, známy ako „človek“, existujú v tomto zámere ďalšie zámery. Existuje tak zámer pre rod, pre rasu, pre kultúru, a pre každého jedinca. Navyše, každý jeden človek je spätý s rýdzim zámerom Ducha. Preto našou prácou nie je vytvárať toto spojenie, ale si naň spomenúť. Termínmi toltéckeho výcviku povedané, obnovenie uvedomenia si tohto spojenia je prácou učňa. Vyleštenie ho do žiariva je prácou bojovníka. Zvládnuť ho je prácou Toltéka. A udržiavať ho je prácou človeka poznania.“
Ken Eagle Feather,
„Poznanie je omnoho väčšie a mocnejšie, než človek. Ísť Cestou poznania značí bojovať o prežitie, preto ak sa prichádzate na túto cestu učiť, potom musíte byť pripravení bojovať, akoby od toho závisel váš život.
Na začiatku nevie žiadny človek, čo učenie zahŕňa a obnáša, pretože nevie, čo je to byť človekom. Tak túži po odmenách, ktoré sú zväčša v konflikte s jeho osudom a ktoré preto nemožno materializovať.“
Nagal Théun Mares
„Slovo je najmocnejším nástrojom, ktorý ako ľudia máme: je to čarovný nástroj. Ale rovnako ako má meč dve ostria, dokáže aj naše slovo vytvoriť ten najkrajší sen, alebo všetko okolo nás zničiť. Jedným ostrím je zneužívanie slova, čo robí zo života peklo. Druhým ostrím je čistota slova, prostredníctvom ktorej vytvárame iba krásu, lásku a nebo na zemi.“
Miguel A. Ruiz
„Jediným opodstatnením pre fyzickú existenciu človeka je učiť sa. Toto je jeho údel, ktorému sa za žiadnych okolností nemôže vyhnúť.“
Nagal Théun Mares
„Všetkých nás učili veriť tomu, že ego je našou jedinou realitou, veriť, že to je to, kým sme a budeme až do konca. Zabudli sme, že sme takými neboli vždy. Zabudli sme, že kedysi sme boli „bez formy“, čo nám dovoľovalo pociťovať úžas, pociťovať všetko a všetkých ako objav, ako mystérium. Zabudli sme na mystérium seba samých a mystérium sveta, pretože sme sa nacvičili veriť tomu, že sme čosi, čo je definované konečnými hranicami (ego). Urobili sme tak s každým a všetkým vôkol seba, dajúc moc čaru čiernej mágie, ktorá utvára život moderného človeka: redukovať nepredstaviteľné, tajomné, a redukovať zázrak toho, že žijeme, na púhy nonsens. A aký nudný nonsens. Uvrhli sme samých seba do väzenia a voláme ho „ja“. Aké skvelé! Tu máme muža či ženu s „osobnosťou“...“
Victor Sanchez,
„Ľudia sú držaní v psychickom otroctve prostredníctvom svojho sociálneho podmieňovania. Držať človeka vo fyzickej porobe je čin otrokárstva, držať ho v psychickej porobe je odporným činom čiernej mágie. A predsa, keďže všetko ľudstvo je postihnuté týmto zlom, všetci ľudia sa na ňom podieľajú. Človek zvečňuje túto zlovoľnú prax tým, že ju nanucuje svojím deťom. Takto sú skutky každého človeka neprestajne definované oslabujúcou priemernosťou, ktorá sa rodí zo sociálneho podmieňovania.“
Nagal Théun Mares,
„Keď zistíme, že myseľ je kontrolovaná a ovládaná Sudcom a Obeťou a to skutočné, čo sme „my“ sa krčí niekde v kútiku, máme len dve možnosti. Jednou z nich je žiť naďalej ako dosiaľ v sne planéty. Druhou možnosťou je robiť to, čo robíme ako deti, keď sa nás rodičia snažia skrotiť. Môžeme sa vzbúriť a kričať: „Nie!“ Môžeme vyhlásiť Parazitovi vojnu, vojnu Sudcovi a Obeti, vojnu za svoju nezávislosť, vojnu za právo používať vlastnú myseľ a vlastný mozog.
Preto sa ľudia vo všetkých šamanských tradíciách Ameriky, od Kanady k Argentíne, nazývajú bojovníci – pretože sú vo vojne proti parazitovi v mysli. To je skutočný význam bojovníka. Bojovník je ten, kto sa vzbúril proti invázii parazita a vyhlásil mu vojnu.“
Miguel A. Ruiz
„Učenie sa o vnútornom Ja nie je iba desivým, ale aj najpohlcujúcejším zo všetkých možných hľadaní.
Prístup k poznaniu je blízky vstupovaniu do zápasu o vlastný život. Z toho vyplýva, že bojovník pristupuje k poznaniu plne ostražitý, so strachom, s rešpektom a absolútnym uistením. Ktokoľvek dosť pochabý na to, aby k poznaniu pristupoval inak než takto, svoj omyl trpko oľutuje. Na druhej strane, ak je dostatočne múdry na to, aby uznal svoje hľadanie poznania ako záležitosť života a smrti, nebude mať dôvod k ľútosti, pretože taký prístup ruší neopatrné činy blázna.“
Nagal Théun Mares,
„Aby sme dosiahli slobodu, musíme zanechať svoje falošné predstavy a skreslené poňatia. Najväčšou výzvou je preniknúť strachom, ktorý obklopuje našu vieru a presvedčenia, a vyčistenie svojej mysle od jej emočných jedov – myšlienok a emócií, ktoré nás nútia cítiť sa pesimisticky, cítiť sa ako obeť, cítiť sa odsudzujúco a beznádejne - a od presvedčení, ktoré limitujú našu lásku k sebe a druhým.“
Nagual Miguel A. Ruiz
„Omylom človeka je hľadanie vysvetlení, ktoré opodstatňujú jeho pohľad na svet. Neznámo nemožno takýmto spôsobom vysvetliť. Dôsledkom toho je, že všetky vysvetlenia sa stávajú záležitosťou slepej viery alebo povery.“
Nagal Théun Mares
„Cesta k slobode je tak individuálna, ako každý z nás. Cieľom je spôsob života, ktorý je úplne naším vlastným vyjadrením seba a ponúka nám úplnú slobodu byť samými sebou.“
Nagual Miguel A. Ruiz
„Život vôbec nie je to, čo ľudia veria, že je. Podobne aj Bojovnícka cesta nie je tým, čo učeň verí, že je, na základe svojho vnímania učení pravej strany. Toltékovia hovoria, že život je pocit, čo značí, že prinajlepšom môžeme mať iba pocit tohto úžasného mystéria, ktoré označujeme ako život, pretože ako inak možno zažívať to, čo je iba prejavom zámeru Nevysloviteľného, a s ohľadom na to, ako možno vôbec začať vytvárať akékoľvek domnienky, týkajúce sa účelu v pozadí tohto prejavu? Z podobného dôvodu Bojovníci slobody definujú Bojovnícku cestu ako Cestu so srdcom, nie preto, že umožňuje napĺňať si naše vlastné očakávania o tom, aký by život mal byť, a nie preto, že umožňuje, aby mal ktokoľvek život podľa svojho, ale jednoducho preto, lebo život je pocit a preto, lebo všetky pocity zo života a tiež v rámci života pochádzajú zo srdca...“
Nagal Théun Mares
„Vnímanie je najväčším tajomstvom, záhadou, pretože je úplne nevysvetliteľné
Emilito
„Život je mystérium a ako taký ho nemôžeme verbalizovať. Môžeme, prinajlepšom, iba hovoriť o živote a takto získať cítenie pre toto najobdivuhodnejšie z mystérií.“
Nagal Théun Mares
„Nie je možné pochopiť učenia ľavej strany, zatiaľ čo váš pohľad na svet zostáva nedotknutý. Pochopiť učenia ľavej strany si vyžaduje fluiditu vnímania. Bez fluidity vnímania budete počuť iba svoje vlastné porozumenie slov a budete vnímať len svoj pohľad na svet, odrážajúci sa späť k vám v týchto slovách.“
Nagal Théun Mare
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one